Autoři otevřeného dopisu proti plošnému testování navrhují opatření ke zkvalitnění výuky na základních školách

Tam, kde mají opatření ministra Dobeše dobrý základ, je potřeba je odborně dopracovat

Praha 28. ledna 2011 – Autoři výzvy Plošné testování zabrání zkvalitnění výuky navrhují postup, jak zkvalitnit práci základních škol, poskytnout jim zpětnou vazbu o tom, jak se jim jejich práce daří a nabídnout učitelům metodickou podporu. Předpokládáme tyto čtyři kroky:

Revize vzdělávacích dokumentů

Zdůvodnění: Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV) je dokument definující cíle vzdělávání (kurikulum), tedy to, co by se měly děti na základní škole naučit. Z tohoto dokumentu vycházejí i autoři, kteří připravují standardy a testové úlohy zveřejněné na portálu rvp.cz. Stávající RVP ZV ale už dnes neodpovídá potřebám zařazení dětí do budoucí společnosti. Je ho proto třeba revidovat, zjistit zda a nakolik obsahuje relevantní a aktuální požadavky na základní vzdělávání. O nutnosti jeho revize se mluví již delší dobu, naposledy to uvádí ve svém stanovisku Asociace pedagogů základního školství (APZŠ).

Naše nabídka: Autoři výzvy předloží příští týden studii zabývající se revizí kurikula, kterou připravila koncem loňského roku Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV).

 

Debata o podobě standardů

Zdůvodnění: První fáze diskuse o podobě standardů vzdělávání pro základní školy by měla být podle představ ministerstva školství uzavřena 17. února 2011. Vzhledem k tomu, že tak krátký termín považujeme za absurdní, vítáme opakovaná vyjádření ministra Josefa Dobeše, že debata bude dále pokračovat. V jejím rámci je třeba se mezi odborníky i mezi učiteli v praxi důkladně informovat o tom, co vše se myslí pod termínem „standard“. Tento pojem je ve vzdělávání často velmi různě chápán a používán. Teprve pak se vyjasní, jaké standardy vlastně máme připravit (evaluační, minimální, výkonové), jaký je jejich účel, jak souvisí se vzdělávacími dokumenty a jakým způsobem je budeme ověřovat.

V každém případě je nutno zahrnout do standardů všechny cíle vzdělávání, tedy i ty, které není možno testovat prostřednictvím on-line testů, a zabývat se tím, jak vyhodnocovat dosažení „netestovatelných“ výstupů. Jen tak je možno zabránit nežádoucímu zúžení kurikula.

Naše nabídka: Organizace takto rozsáhlé diskuse je samozřejmě především na ministerstvu školství, SKAV a EDUin nabízejí k dispozici kulaté stoly, kde se pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci setkávají zástupci odborné veřejnosti. Nejbližší Kulatý stůl se koná 17. února 2011 na téma Zveřejnilo MŠMT standardy vzdělávání, nebo testové úlohy?

 

Před plošnými testy výběrová šetření

Zdůvodnění: Až bude vytvořena první verze standardů, bude třeba zjistit, do jaké míry je čeští žáci v současnosti naplňují, případně je podle zjištěných skutečností dále upravit. K tomuto zjišťování je vhodné použít výběrová šetření, neboť ta umožňují ověřovat širší rozsah učiva než plošné testy, ve kterých mají všichni žáci stejné úlohy. Až poté, co budeme mít jasno v tom, co by naši žáci měli umět a co skutečně umějí, a budeme schopni učitelům poskytnout nástroje k tomu, aby pokrok žáků ve všech oblastech stanovených standardy průběžně vyhodnocovali, si můžeme klást otázku, zda potřebujeme plošné testování.

Naše nabídka: Nabízíme průběžnou oponenturu procesu tvorby standardů a postupů při jejich ověřování.

 

Hledání způsobu profesní podpory pedagogů

Zdůvodnění: Na úvod Bílé knihy zabývající se příští podobou vzdělávání, která byla publikována loni na podzim ve Velké Británii, se píše, že žádný vzdělávací systém nemůže být lepší než jeho pedagogové. S tímto vyjádřením se plně ztotožňujeme a navrhujeme zavést systém profesního a kariérního růstu učitelů spojeného se stálým vzděláváním a se změnou pregraduální přípravy učitelů. Vítáme ministrovu iniciativu přivést kvalitní vysokoškoláky z jiných oborů do škol. Neznáme podrobnosti jeho plánu, ale chceme upozornit na to, že úspěšné obdobné programy v zahraničí vždy zahrnují cílenou a masivní profesní podporu takto získaných učitelů. Inspirativní mohou být projekty Teach for America (USA) nebo Teach First (GB).

Naše nabídka: Někteří autoři výzvy a členské organizace SKAV mají dlouholetou zkušenost s prací se standardem kvality práce učitele. V minulosti se aktivně zapojili do diskuse o profesním učitelském standardu. O své zkušenosti se rádi podělí.

 

Josef Hajkr, senior projekt manažer, SHINE Consulting s.r.o., řekl: Ze zkušenosti z oblasti projektového řízení konstatuji, že není možné za několik málo měsíců kvalitně nastavit žádné rozsáhlé standardy. I v situaci, kdy jsme čerpali z velice dobře napsaných mezinárodních standardů, nám práce trvala téměř dva roky. Nejedná se totiž pouze o to standard vytvořit úzkou skupinou obdorníků, ale zejména připustit reálnou diskusi a oponenturu. V rámci ní se tříbí názozy. Celý postup vzniku standardů základního vzdělávání, alespoň dle informací, které jsou o něm publikovány, nenese dostatečné známky kvalitního projektového řízení. Domnívám se, že by se měla dát přednost kvalitě výstupu před snahou co nejrychleji proces uzavřít. Tento postup považuji za neprofesionální a v konečném důsledku kontraproduktivní.“


Ondřej Hausenblas, vysokoškolský pedagog, PedF Univerzity Karlovy, řekl: „Je třeba změnit způsob vedení veřejných diskusí, kterými chceme ospravedlnit zavedení nějaké novinky, třeba standardů vzdělávání. To, že je na webu otevřená diskuse, kam přispěje pár desítek lidí a každý ještě mluví o něčem jiném, to není veřejná diskuse. O tu se musí někdo systematicky starat. Diskuse musí být systematicky připravena a vedena. A jestli jde o profesní diskusi, pak asi není dost dobře možné, aby v ní nebyla většina učitelů.“


Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Neziskové organizace a odborníci z oblasti vzdělávání mohou v rámci debaty o standardech navrhnout osnovu a nabídnout vlastní kapacity v omezeném rozsahu. Ten nejpodstatnější díl práce ale pořád zůstává na ministerstvu. Proto žádáme ministra Josefa Dobeše, aby se k naší nabídce vyjádřil a upřesnil, kde je možné najít shodu a učinit tak přípravu vzdělávacích standardů efektivnější.“

 

Kontakty:

· Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA, SHINE Consulting s.r.o.
e-mail: josef.hajkr@shine.cz, mobil: 739 428 854

· PhDr. Ondřej Hausenblas, PedF UK
e-mail: hausen@ecn.cz, mobil: 777 129 458

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

  • Stanovisko APZŠ k revizi obsahu vzdělávání najdete ZDE

  • Kopii odpovědi premiéra Nečase si můžete prohlédnout ZDE.

  • Dopis deseti odborníků z oblasti vzdělávání, který byl 9. prosince 2010 zaslán premiéru Petru Nečasovi najdete ZDE včetně seznamu všech signatářů.

  • Tiskovou zprávu z minulého týdne, která se věnuje zveřejněným ukázkám standardů a testových úloh najdete ZDE .

  • Kulatý stůl, který chce být příspěvkem SKAV a EDUin k ministerstvem vyhlášené veřejné debatě o podobě vzdělávacích standardů, se koná 17. února 2011 v aule ZŠ Vodičkova 22 v rámci pravidelných Kulatých stolů SKAV a EDUin. Jde o v současnosti jediné pravidelné setkání odborné veřejnosti z oblasti vzdělávání. Bližší informace na stránkách www.skav.cz .

  • Problematice plošného testování a přípravy standardů se věnovaly i tiskové zprávy EDUin (ZDE a ZDE) a debata v rámci Kulatých stolů SKAV a EDUin na téma Plošné testování – cesta vpřed, nebo zpět. Krátký videosestřih shlédněte ZDE.

  • Ukázky evaluačních standardů, jak vypadají ve fungujících vzdělávacích systémech, si můžete stáhnout ZDE

  • SHINE Consulting s.r.o. je poradenská a vzdělávací firma v oblasti řízení projektů. Korporátní člen Společnosti pro projektové řízení. Více se dozvíte na www.shine.cz

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz